3 Pcs Hotcakes
2 pcs Hotcakes
Raspberry Framboise Macaron
Chocolate Macaron
Coffee Macaron
Strawberry Custard Pie
Apple Pie
McFlurry Oreo
Ice Cream Sundae Caramel
Ice Cream Sundae Chocolate
Ice Cream Sundae Strawberry